گزارش تصویری

اردوی شرایط سخت قزوین*️
پایه هفتم
️ *روز و ساعت حرکت:چهارشنبه 18مرداد ساعت 13
روز وساعت بازگشت: جمعه 20 مرداد ساعت18