به گزارش باشگاه خبرنگاران معلم اردوی برون استانی پایه  هشتم به مقصد استان  اصفهان  برگزار شد.