اردوی ســـــــــــــاوجـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــــاغ 
 طبق تقویم اجرایی روز رفت برگشت به این صورت می باشد

 رفت: ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

 برگشت : ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳