قال الباقر ( علیه السلام):…. یا معشر المؤمنین تألفوا و تعاطفوا.امام محمد باقر ( علیه السلام) فرمود:هان ای گروه مؤمنان، مأنوس و متحد باشید و به هم مهربانی کنید.(الکافی، جلد 2، ص. 345)

اردوی کوهنوردی پدر و پسر

#خاطره_بازی