ابوالفضل عبادی

حمید فخیمی

متالورژی سه سال سابقه مربی تربیتی در مقاطع دبستان و متوسطه 1  چهارسال معاونت پایه در مقاطع دبستان و متوسطه 1، فارغ التحصیل دوره 19 مجتمع آموزشی معلم ، فعالیت های فرهنگی..ادامه مطلب