حمید فخیمی

متالورژیسه سال سابقه مربی تربیتی در مقاطع دبستان و متوسطه 1  چهارسال معاونت پایه در مقاطع دبستان و متوسطه 1، فارغ التحصیل دوره 19 مجتمع آموزشی معلم ، فعالیت های فرهنگی و فضای مجازی

نظرات بسته شده است.