راه های
|
 
  ایمیل: INFO@MOALLEM.SCH.IR
   تلفن: ۸۸۰۹۶۰۱۰
   نمابر: ۸۸۵۷۸۳۵۰
   وبسایت: HTTP://MOALLEM.SCH.IR
   روابط عمومی دبستان۱: ۸۸۰۹۶۰۷۰-۸۸۰۸۶۷۵۸
   روابط عمومی دبستان۲: ۸۸۳۶۱۰۴۰ – ۸۸۰۹۶۰۱۰
   روابط عمومی راهنمایی: ۸۸۰۷۰۴۱۱ – ۸۸۳۶۳۴۳۰
   روابط عمومی دبیرستان: ۸۸۳۷۲۸۳۵ – ۸۸۰۹۶۰۱۱
       بخش اجرایی: ۸۸۵۷۸۳۴۸
   امور مالی: ۸۸۵۷۸۳۴۹
      واحد پزشکی: ۸۸۵۷۵۹۵۵
          واحد امفی تاتر: ۸۸۵۷۲۶۳۶