بازدید از آتش نشانی
 زمان اردو: یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳