2 ام اردیبهشت ماه / اردوی بازدید مشاغل

گروه اول ریاضی و فنی
کارخانه ایران خودرو

 

#هدایت_تحصیلی

#بازدید_مشاغل