اردو شهربازی سه شنبه ۱۵ اسفند ماه پایه
#سوم
 
اردو توچال دوشنبه ۱۴ اسفند ماه پایه 
#چهارم