اردوی پدر و پسر

روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه

یک روز پر از بازی و هیجان گل پسرامون همراه با پدران محترم