امکانات
|

تصاویر آمفی تاتر

تصاویر آزمایشگاه ها

تصاویر کتاب خانه ها و سالن مطالعه 

تصاویر اتاق جلسات/ اتاق پزشکی/اتاق مشاوره مجتمع

تصاویر حیاط های مجتمع

تصاویر اتاق های مهارت

تصاویر نمازخانه ها

تصاویر ناهار خوری

تصاویر اتاق های ورزش