مراسم جشن و شادی بلوغ 
چهارشنبه 8 آذر ماه
#جشن_تکلیف

#جشن_بندگی

#ساحت‌آموزش_دینی