جشن_الفبا

روز چهارشنبه ۹ خردادماه ساعت ۸ الی ۱۰:۱۵ در تالار مجتمع معلم 

کارنامه ی دانش آموزان در انتهای جشن تحویل داده شد.