مانور زلزله و ایمنی، سه شنبه ۵ دی ماه
 روز ملی ایمنی در برابر زلزله
#ایمنی_در_برابر_زلزله

#زلزله_بم

#معاونت_پرورشی