قائم مقام مدیر و معاون آموزشی و پرورشی /

کارشناس علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی۱۱ سال سابقه ی آموزشی و پرورشی در مدرسه شاهد و خانه های فرهنگ شهرداری , ۷ سال معاون پرورشی و آموزشی در مجتمع معلم

   معاون اجرایی / مسئول زبان / 14 سال سابقه

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

    نظامت دبستان / 15 سال سابقه

کارشناسی مدیریت فرهنگی

    نظامت پیش دبستان و مسئول ثبت نام / 19 سال سابقه

کارشناسی آموزش ابتدایی

    نظامت دبستان /  مربی ورزش پیش دبستان / 5 سال سابقه

مربی پرورشی / 22 سال سابقه

     دفتر دار – تایپ و تکثیر / 13 سال سابقه

     روابط عمومی / 7 سال سابقه