آموزگار پایه دوم  / 22 سال سابقه

   آموزگار پایه دوم / 13 سال سابقه

آموزگار پایه اول / ۱۶ سال سابقه

    آموزگار پایه دوم / 20 سال سابقه

    آموزگار پایه اول / 31 سال سابقه

   آموزگار پایه اول / 23 سال سابقه

آموزگار پایه اول /  11 سال سابقه

     مربی پیش دبستان / 9 سال سابقه

   مربی پیش دبستان / 6 سال سابقه

    مربی پیش دبستان / 11 سال سابقه

   مربی پیش دبستان / 2 سال سابقه

    مربی قرآن / 11 سال سابقه

   مربی رباتیک دبستان۱

    مشاور پیش دبستان و دبستان۱ و مربی مهارتهای زندگی

     مربی ورزش دبستان ۱

     مربی هنر و زیبانویسی و کارگاه خلاقیت (کارگاه نجاری، کارگاه ماکت سازی و….)