مسابقه فینال فوتسال منطقه بین مدارس معلم و بهشتی برگزار شد. تیم متوسطه دوم مدرسه معلم به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

29آذر ماه / ساعت 9 صبح