30 فروردین / برگزاری اردو داخل مدرسه / انواع ورزش ها و بازی ها

پنج شنبه اردویی فروردین ماه، با حضور ۱۰۵ نفر از دوستان خوب پایه پنجم و ششم برگزار شد .‌