20 سال سابقه معاون اجرایی در مجتمع آموزشی معلم
4 سال سابقه معاون اجرایی و معلم مهارت‌ها در مجتمع آموزش علامه طباطبایی
4 سال معلم ورزش مقطع دبستان
3 سال معلم کارگاه و مهارت‌آموزی

26 سال فعالیت در مدارس دولتی به عنوان معاون اجرایی
16 سال فعالیت در مجتمع معلم
سابقه فعالیت در روابط عمومی مقطع
مسئول امور درفتری و اداری
منشی برگزاری امتحانات نهایی
منشی حوزه تصحیح اوراق نهایی