پنجشنبه_های_اردویی دبستان دوم
یک روز بازی و دورهمی در کنار دوستان
زمان برگزاری اردوی ،ساعت ۹ الی ۱۵ / 9 آذرماه