آشنایی دانش آموزان با ایمنی در برابر زلزله
با حضور آتش نشان مهربان جناب آقای جعفری

8 آذرماه